Ban Giám hiệu

11:05 12/10/2018

BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

--------------- o0o ---------------

I.   THỜI KỲ: Từ ngày 01/06/2018 cho đến nay

Q. HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Mạnh Hà


II.   THỜI KỲ: Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 30/05/2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNG - PHỤ TRÁCH TRƯỜNG: TS. Trần Mạnh Hà

III.   THỜI KỲ: Từ ngày 06/06/2017 đến ngày 20/11/2017

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

TS. Trần Lê Sơn

IV. THỜI KỲ: Từ ngày 22/01/2015 đến ngày 06/06/2017

1.  HIỆU TRƯỞNG

Anh_Thach

TS. Trần Đăng Thạch

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG:  ThS. Lê Mỹ Hạnh

V. THỜI KỲ: Từ ngày 21/11/2013 đến ngày 21/01/2015

1. HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Đinh Văn Thuận

2. CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-  PGS. TSKH Lê Xuân Hải

-  PGS. TS Đinh Văn Nhã

-  TS. Đinh Văn Thành

-  TS. Lê Ngọc Xuân

VI. THỜI KỲ:  Từ ngày 12/6/2013 đến ngày 20/11/2013

1. HIỆU TRƯỞNG

- PGS. TS Đinh Văn Thuận

2. CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-  PGS. TSKH Lê Xuân Hải

-  PGS. TS Đinh Văn Nhã

-  TS. Trần Lê Sơn

-  TS. Đinh Văn Thành


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88