Ban Kiểm soát

11:08 12/10/2018

BAN KIỂM SOÁT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH

--------------- o0o ---------------

I. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Bà: Đoàn Thị Hà

II. CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông: Phạm Đức Thắng

2. Ông: Nguyễn Đình Hiền

3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Phượng

III. NHIỆM VỤ

1. Giám sát, kiểm tra các hoạt động của Nhà trường, của Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và các tổ chức, đơn vị trong Nhà trường.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý điều hành hoạt động của Nhà trường và việc ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính.

3. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Nhà trường; kiểm tra cụ thể các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Nhà trường

4. Định kỳ thông báo với Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Ban và nội dung các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát trước khi chính thức thông qua Đại hội đồng cổ đông.

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả giám sát các hoạt động của Nhà trường tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88