Hội đồng quản trị

09:53 20/09/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG Đại Học Hoa Việt QUA CÁC THỜI KỲ

--------------- o0o ---------------Từ ngày 17/3/2018 đến nay

I. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Ông : Trần Lê Dũng

II. CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Hà Văn Hải

2. Ông: Phan Hồng Hải

3. Bà:    Thái Thị Thuỳ Trang

4. Ông: Lê Giang Nam

5. Ông: Trần Huỳnh Quang

Từ ngày 22/01/2015  đến 16/3/2018

I. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Nguyễn Đình Thắng

II. CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Trần Lê Dũng

2. Ông: Đinh Văn Thuận

3. Ông: Phan Huy Lương

4. Ông: Nguyễn Văn Hùng

5. Ông: Đinh Văn Thành

6. Ông: Phạm Anh Tuấn

7. Ông: Nguyễn Đức Minh

8. Ông: Trần Anh Tiến

9. Bà: Thái Thị Thùy Trang

Từ ngày 01/11/2014 đến ngày 21/01/2015

I. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông: Trần Lê Dũng

II. CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Đinh Văn Thuận

2. Ông: Phan Huy Lương

3. Ông: Nguyễn Đình Thắng

4. Ông: Nguyễn Văn Hùng

5. Ông: Phạm Anh Tuấn

6. Ông: Nguyễn Đức Minh

7. Ông: Trần Anh Tiến

8. Bà: Thái Thị Thùy Trang

Từ ngày 19/04/2014 đến ngày 31/10/2014

I. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông: Trần Lê Dũng

II. CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Đinh Văn Thuận

2. Ông: Phan Huy Lương

3. Ông: Nguyễn Đình Thắng

4. Ông: Nguyễn Duy Thuần

5. Ông: Phạm Anh Tuấn

6. Ông: Nguyễn Đức Minh

7. Ông: Trần Anh Tiến

8. Bà: Thái Thị Thùy Trang

9. Ông: Đinh Văn Thành

Từ ngày 15/03/2014 đến ngày 18/4/2014

I. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông: Trần Lê Dũng

II. CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Đinh Văn Thuận

2. Ông: Phan Huy Lương

3. Ông: Nguyễn Hữu Khai

4. Ông: Nguyễn Duy Thuần

5. Ông: Phạm Anh Tuấn

6. Ông: Nguyễn Đức Minh

7. Ông: Trần Anh Tiến

8. Bà: Thái Thị Thùy Trang

9. Ông: Đinh Văn Thành

Từ ngày 23/10/2013 đến ngày 14/3/2014

I. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông: Trần Lê Dũng

II. CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Đinh Văn Thuận

2. Ông: Phan Huy Lương

3. Ông: Nguyễn Hữu Khai

4. Ông: Nguyễn Duy Thuần

5. Ông: Phạm Anh Tuấn

6. Ông: Nguyễn Đức Minh

7. Ông: Trần Anh Tiến

8. Bà: Thái Thị Thùy Trang

Từ ngày 12/06/2013 đến ngày 22/10/2013

I. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông: Trần Lê Dũng

II. CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Đinh Văn Thuận

2. Ông: Phan Huy Lương


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88