Kế toán

14:59 26/09/2018

Ngành Kế toán có nhiệm vụ đào tạo các bậc cao đẳng, đại học,  cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về lĩnh vực kinh tế và kiến thức chuyên ngành về kế toán, kiểm toán; Có khả năng thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích, hạch toán và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho tất cả các loại hình doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp; Có kỹ năng lập dự toán, phân tích, quản trị vốn ngắn hạn – dài hạn và hoạch định lợi nhuận; Biết thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư, có kỹ năng đàm phán, khả năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Trong quá trình đào tạo, sinh viên được tham gia thảo luận, tham dự các buổi nói chuyện chuyên đề về thực tiễn hoạt động kế toán kiểm toán trong từng học phần chuyên ngành, tham dự các buổi định hướng nghề nghiệp kế toán kiểm toán với những chuyên gia đang thực hiện các công việc chuyên môn về kế toán và tại các tổ chức kiểm toán. Ngành đề cao phương châm dạy những gì thực tế đang cần cho sinh viên để họ có thể hòa nhập  vào công việc ngay sau khi ra trường, không cần thời gian học việc và thử việc tại các doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88